ریشه بافی فرش

ریشه فرش چیست؟ مرمت ریشه فرش ماشینی و دستباف ریشه قالی به دو سر قسمت عرض فرش که به صورت ریش ریش و آویزان میشود

error: Content is protected !!
تماس سریع