بررسی آسیب ساییدگی فرش

از بین رفتن پرز فرش(ذرتی شدن)


آسیب ساییدگی فرش این نقیصه می تواند دو دلیل داشته باشد

 
دلیل اول استفاده بیش از حد از فرش و پا خوردن زیادی فرش

و بخصوص رفت و آمد روی فرش با کفش میتواند باعث ایجاد سائیدگی شود


دلیل دوم اشتباه پرداخت کننده فرش که با پرداخت بیش از حد پرز فرش موجب از بین رفتن خواب و ذرتی شدن آن می شود


در مورد اول می توان با ایجاد تعادل در مصرف فرش

و جابجا نمودن نقاط پر مصرف و پا خور فرش با نقاط کم مصرف و کم پا خور فرش از ایجاد آسیب ساییدگی فرش جلوگیری کرد

و در مورد دوم استفاده از نیروی کارآمد چاره کار است

و همچنین فرش هایی که دچار این آسیب شده اند به روشهای مختلفی قابل مرمت میباشد

ادامه آموزش

تخصصی ترین خدمات فرش در تهران
error: Content is protected !!
تماس سریع